แบบทดสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2   เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ     จำนวน   20 ข้อ

คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ห้องเรียนห้องหนึ่งมีความกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อพื้นที่ห้องเท่ากับเท่าไร
   5:8
   1:10
   18:80
   8:5

ข้อที่ 2)
2. รูปปลาวาฬในหนังสือเล่มหนึ่ง ใช้มาตราส่วน 1:1000 ถ้าวัดรูปปลาวาฬในหนังสือได้ยาว 3.8 ซม.
ปลาวาฬตัวจริง ยาวกี่เมตร

   3.8 เมตร
   38 เมตร
   308 เมตร
   380 เมตร

ข้อที่ 3)
ชาวสวนปลูกต้นลำใยในสวน 240 ต้น เขาจะต้องปลูกต้นฝรั่งกี่ต้น จึงจะทำให้อัตราส่วนต้นฝรั่งต่อต้นลำใยเท่ากับ 2:5
   60 ต้น
   84 ต้น
   96 ต้น
   100 ต้น

ข้อที่ 4)
มานีทำขนมคุกกี้ใช้แป้ง 3 ส่วนต่อน้ำตาล 1 ส่วน ถ้าเขาใช้น้ำตาล 4 ถ้วยจะต้องใช้แป้งกี่ถ้วย
   6 ถ้วย
   7 ถ้วย
   10 ถ้วย
   12 ถ้วย

ข้อที่ 5)
ส้ม 500 ผล เน่าเสีย 12 % เหลือส้มดีเป็นอัตราส่วนต่อส้มทั้งหมดเท่าไร
   23:27
   22:27
   22:25
   20:25

ข้อที่ 6)
วิชัยซื้อหนังสือพิมพ์มาขาย ต้นทุนฉบับละ 2.50 บาท แต่ขายไปราคา 3.00 บาท อัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขายเท่ากับเท่าไร
   6:5
   5:6
   5:4
   4:5

ข้อที่ 7)
อาคารเรียนใช้อัตราส่วน กว้าง:ยาว = 2:5 ถ้ามาตราส่วน 10 เมตร ต่อ 1 ซม. อาคารนี้กว้างเท่าไร
    70 เมตร
    50 เมตร
    30 เมตร
    20 เมตรข้อที่ 8)
นักเรียนห้องหนึ่งมี 30 คน ในชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งมีอยู่ 20 อัน
อยากทราบว่าการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมทีสุดเป็นอย่างไร

   นักเรียน 6 คน ต่อ กล้อง 5 อัน
   นักเรียน 5 คน ต่อ กล้อง 4 อัน
   นักเรียน 4 คน ต่อ กล้อง 3 อัน
   นักเรียน 3 คน ต่อ กล้อง 2 อัน

ข้อที่ 9)
ฉันมีเงิน 100 บาท แบ่งให้ดำ แดง และขาว ขาวได้ 2 เท่าของแดง ดำได้มากกว่าแดง 20 บาท
อัตราส่วนของเงินที่ได้รับของ ดำ :แดง : ขาว เป็นเท่าใด

   2:3:6
   3:2:4
   3:1:2
   2:1:2

ข้อที่ 10)
อัตราส่วนเปรียบเทียบความกว้าง ต่อ ความยาวของห้องเรียนแห่งหนึ่งเท่ากับ 8 : 11 ถ้าห้องยาว 5.5 เมตร
ความกว้างของห้องเท่าไร

   4.0 เมตร
   4.2 เมตร
   4.4 เมตร
   4.6 เมตร

ข้อที่ 11)
แปลนบ้านหลังหนึ่ง ใช้มาตราส่วน 1 ซม. ต่อ 3 เมตร ความยาวบนแปลน 7.5 ซม. ความยาวจริงเป็นเท่าไร
   17.5 เมตร
   19.5 เมตร
   22.5 เมตร
   23.0 เมตร

ข้อที่ 12)
พนักงานขายของบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งขายรถยนต์ได้ปีละ 156 คัน อัตราการขายเป็นอย่างไร
   1 เดือน ต่อ 13 คัน
   1 เดือน ต่อ 31 คัน
   1 เดือน ต่อ 41 คัน
   1 เดือน ต่อ 51 คัน

ข้อที่ 13)
ถนนสายหนึ่งยาว 31.5 กม. ใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 เดือน อัตราการสร้างถนนสายนี้คือข้อใด
   4.0 กม. ต่อ เดือน
   4.5 กม. ต่อ เดือน
   4.7 กม. ต่อ เดือน
   5.0 กม. ต่อ เดือน

ข้อที่ 14)
อัตราส่วนเปรียบเทียบความกว้าง ต่อ ความยาวของห้อง 9 : 13 ถ้าห้องยาว 4.2 เมตร ความกว้างห้องเป็นเท่าไร
   2.8 เมตร
   3.6 เมตร
   3.7 เมตร
   3.8 เมตร

ข้อที่ 15)
เหล้ากับน้ำผสมกันในอัตราส่วน 7 : 5 ถ้าจะทำเหล้าผสมน้ำจำนวน 60 ลิตร จะต้องใช้เหล้าแท้กี่ลิตร
   42 ลิตร
   35 ลิตร
   21 ลิตร
   ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 16)
อัตราส่วนเงินของนาย ก. ต่อเงินของนาย ข. เท่ากับ 5 : 8 จะต้องเพิ่มเงินให้นาย ก. เท่าไรจึงจะทำให้อัตราส่วน
เป็น 3 : 4 เมื่อนาย ข. มีเงิน 48 บาท

   6 บาท
   8 บาท
   12 บาท
   16 บาท

ข้อที่ 17)
งานอย่างหนึ่ง ชาย 12 คนทำเสร็จใน 1 สัปดาห์ และหญิง 18 คน ทำเสร็จใน 1 สัปดาห์ เช่นเดียวกัน
ถ้าให้หญิงหรือชายเท่ากันทำงานนี้ อัตราส่วนของงานที่หญิงทำได ต่องานที่ชายทำได้เป็นเท่าไร

   4:5
   3:2
   3:4
   2:3

ข้อที่ 18)
หนึ่งส่วนสี่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร
   7%
   15%
   25%
   50%

ข้อที่ 19)
สามส่วนแปด คิดเป็นร้อยละเท่าไร
   3/8%
   75%
   75/2%
   75/3%

ข้อที่ 20)
สามส่วนห้า คิดเป็นร้อยละเท่าไร
   60%
   55%
   50%
   45%