ตัวอย่างที่   1  โต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว  240  เมตร  ถ้าอัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านกว้างเป็น  3:2โต๊ะตัวนี้กว้างเท่าไร

                   วิธีทำ   ให้โต๊ะกว้าง  เมตร

                              อัตราส่วนความยาวของด้านยาวต่อความยาวของด้านกว้าง  คือ  240:a

                             เขียนสัดส่วนคือ   240/a  =  2/3

                                                           a  =  ( 2X240)/3

                                                           a  =  160

                             ดังนั้น  โต๊ะกว้าง       160   เมตร

 

ตัวอย่างที่ 2  ฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งเก็บไข่ได้วันละ  280 ฟอง  คิดเป็น  80%  ของจำนวนเป็ดทั้งหมด  ถ้าเป็ด   ตัว

ออกไข่วันละ  1 ฟอง  ฟาร์มนี้เลี้ยงเป็ดทั้งหมดกี่ตัว

                 วิธีทำ    ให้ฟาร์มนี้มีเป็ด      a    ตัว

                                                  280/a  =  80/100

                                                   a        =   ( 280  x  100)/  80

                                                   a        =   350

                           ดังนั้น  ฟาร์มนี้เลี้ยงเป็ดไว้ทั้งหมด   350  ตัว